Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop De Creatieve Hand deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door één van de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen De Creatieve Hand
De Creatieve hand zal de behandelingen naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Creatieve Hand zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Creatieve Hand melden. Indien de cliënt deze voorinlichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag De Creatieve Hand de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De Creatieve Hand moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betalingen
De Creatieve Hand vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De Creatieve Hand vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet De Creatieve Hand vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan De Creatieve Hand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Creatieve Hand neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. De Creatieve Hand behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Creatieve Hand zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De Creatieve Hand is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Creatieve Hand verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De Creatieve Hand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Creatieve Hand is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Creatieve Hand is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
De Creatieve Hand geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor kunstnagels vervalt indien:
* De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
* De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
* De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
* De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
* De cliënt andere producten dan door De Creatieve Hand geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.
* De cliënt die de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
De Creatieve Hand heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Creatieve Hand meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van De Creatieve Hand en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal De Creatieve Hand de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien De Creatieve Hand en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien De Creatieve Hand een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij De Creatieve Hand. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan De Creatieve Hand. De Creatieve Hand mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Creatieve Hand het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen De Creatieve Hand en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.