logo frontpage

Behandeling

Zoals ik al schreef kunt u bij mij terecht voor een nagelverlenging, wat houdt dit in. Wanneer u een verlenging wenst zal ik een sjabloon plaatsen tegen de nagel en daarop met acryl een verlenging maken, dit kan ik één kleur bijvoorbeeld transparant zodat er gellak, kleur naar keuze, op geplaatst kan worden. Of u kunt kiezen voor french of gekleurde rand, dan krijgt u een smile line of feeding (uitwaaien naar de nagelriem).
Als u kiest voor een versteviging van de natuurlijke nagel dan kan dit op 2 manieren, met acryl of met gellak. Kiest u voor gellak, dan is dit vaak kwetsbaarder dan wanneer u ervoor kiest om er een laagje acryl onder te laten plaatsen.
Wanneer u voor gellak op de natuurlijke nagel kiest dan is het niet mogelijk om de nagels te verlengen.

Voor nagelbijters is er een apart arrangement, ik begin dan met een hele kleine verlenging op de huid van de vingers, die bloot ligt na de afgebeten nagel. Wanneer dit na 2 weken uitgegroeid is, vul ik de nagel vanaf de nagelriem op. Dit doe ik na 2 weken opnieuw, nu heeft de nagel al een mooie lengte bereikt en is een gellak kleur een leuke toevoeging. De laatste behandeling van het arrangement plannen we na 3 weken en doen we een volledige nabehandeling. We willen bereiken dat de nagelplaat opnieuw vastgroeit aan de vinger en daarom zitten de eerste behandelingen dicht op elkaar.

Een manicure behandeling wat houdt dat in? Bij een manicure behandeling draait het om de natuurlijke nagels en de verzorging van de handen. Hieronder zal ik de verschillende behandelingen toelichten.

Mini Manicure:
Uw handen gaan in een badje met ‘badzout’, hierdoor worden uw nagelriemen zachter en zijn deze, zonder ze te beschadigen, maar achteren te duwen. Indien nodig zal ik losse velletjes wegknippen of zachtjes met de frees wegfrezen. De lengte en vorm van de nagel wordt bepaald en gevijld. Dan worden de nagels ontvet en een blanke lak op de nagels geplaatst. Als laatste worden uw handen met handcrème ingesmeerd.

Medium Manicure:
De Medium Manicure begint net als de Mini Manicure maar wordt aangevuld met een scrub en masker. De scrub en het masker worden aangebracht na het verzorgen van de nagelriemen en het in vorm vijlen van de nagels. Daarnaast wordt met de handcrème een onderarm en handmassage gegeven.

Extreme Manicure:
Deze behandeling biedt hetzelfde als de Medium Manicure, maar wordt uitgebreid met een warmte handschoen. Uw handen worden dan met olie in gemasseerd waarna ze voor ongeveer 10 minuten in de warmte handschoen gaan. Door de warmte trekt de olie goed in en zullen de handen zeer zacht aanvoelen. Tevens kunt u i.p.v. blanke lak een kleur naar keuze kiezen.

Elke manicure behandeling kan uitgebreid worden met het paraffinebad.

Foto's

Prijslijst

Verstevigen van de natuurlijke nagel (eerste keer) 37,50
Nagelverlenging Naturel 43,50
Nagelverlenging French Manicure 49,50
Nagelverlenging met Gellak 51,00
Nabehandeling Naturel 32,50
Nabehandeling French Manicure 40,00
Nabehandeling Naturel met Gellak naar keuze 40,00
Nagelbijtarrangement (7 weken) 115,00
Korte nabehandeling: Korter vijlen en glans laag aanbrengen, niet opvullen 17,00
Opvullen bij korte nabehandeling, extra per nagel 1,55
Nieuwe nagel bij nabehandeling (1e nagel gratis) 1,50
Nieuwe nagel op afspraak 4,50
Gellak op natuurlijke nagels met versteviging van fibercoat 31,50
Gellak op teennagels met basegel 30,00
Nail art per nagel vanaf 0,30
Mini Manicure 16,50
Medium Manicure 24,50
Seduction behandeling 27,50
Paraffinebad i.c.m. manicure 5,50
Verwijderen van Acryl, incl. verzorging nagels/handen 22,50

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop De Creatieve Hand deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door één van de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen De Creatieve Hand

De Creatieve Hand zal de behandelingen naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Creatieve Hand zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Creatieve Hand melden. Indien de cliënt deze voorinlichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag De Creatieve Hand de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De Creatieve Hand moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betalingen

De Creatieve Hand vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De Creatieve Hand vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling te betalen. Betalingen zijn uitsluitend á contant of middels via een betaalverzoek.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet De Creatieve Hand tijdens de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens doormiddel van het invullen van het registratie- en toestemmingsformulier van de AVG.

De Creatieve Hand behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Creatieve Hand zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De Creatieve Hand is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Creatieve Hand verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De Creatieve Hand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Creatieve Hand is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Creatieve Hand is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

De Creatieve Hand geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling.

De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

* De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

* De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

* De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

* De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.

* De cliënt andere producten dan door De Creatieve Hand geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.

* De cliënt die de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.

* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal

De Creatieve Hand heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Creatieve Hand meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van De Creatieve Hand en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal De Creatieve Hand de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien De Creatieve Hand en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien De Creatieve Hand een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij De Creatieve Hand. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan De Creatieve Hand. De Creatieve Hand mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Creatieve Hand het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen De Creatieve Hand en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Contact

Nagelstudio De Creatieve Hand
Leatine Voogt
Capelleweg 2b
3216 LB Abbenbroek

Mob: 06 - 24 870 770
Email: info@decreatievehand.nl

Klik hier voor Facebook
Klik hier voor Instagram

KvK: 24388269
BTWnr.: NL1539.74.448.B01